Hur uppnår vi hållbarhetsmålen?

För att göra det lättare för alla länder att uppnå hållbarhet har FN formulerat ett antal globala hållbarhetsmål. Olika mål är olika svåra för olika länder, men alla har ett stort ansvar för att uppnå så många som möjligt av dem. Sveriges miljöminister, Karolina Skog och statsminister Stefan Löfvén har i många olika sammanhang uttalat sig positivt om dessa miljömål. Regeringen har redan år 2019 kommit längre än många andra länder ifråga om väldigt många av dem, men fortfarande är det långt kvar till att uppnå några andra.

Skylt under protest för miljön i New York, 2016

1 – Ingen fattigdom  

2 – Ingen hunger 

3 – God hälsa och välbefinnande 

4 – God utbildning för alla 

5 – Jämställdhet 

6 – Rent vatten och sanitet för alla

7 – Hållbar energi för alla  

8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

10 – Minskad ojämlikhet

11 – Hållbara städer och samhällen

12 – Hållbar konsumtion och produktion

13 – Bekämpa klimat förändringarna

14 – Hav och marina resurser

15 – Ekosystem och biologisk mångfald

16 – Fredliga och inkluderande samhällen

17 – Genomförande och globalt partnerskap

När man läser målen, och fördjupar sig i dem, kan det verka alldeles orimligt att vissa av dem ska kunna genomföras på global nivå över huvud taget. Andra känns avlägsna men fullt möjliga.

Troligtvis måste man hitta lösningar som är gemensamma för flera av dessa mål, så att ett genomförande av en sådan lösning kan innebära synergieffekter. Ett exempel på detta kan att installera en massa hållbara solceller. Solceller för hållbarhet är kanske inte det allra första man kommer att tänka på när det gäller global hållbarhet, men faktum är att utvecklingen av solceller skulle ha väldigt positiva effekter på vägen mot flera av målen, inte bara det om hållbar energi för alla.

Bland de som har skruvat upp solceller på taket kanske inte skulle hålla med om att de är billiga, men om man jämför med kärnkraft, vattenkraft och andra dyra anläggningar är solceller ett kostnadseffektivt sätt att ta vara på naturresurser. Därför blir det relativt lätt för fattiga länder, som dessutom ofta har många soltimmar, att producera och sälja denna energiform. Solceller för hållbarhet bidrar till minskad fattigdom, och därmed till möjligheten att minska hungern. En naturlig följd blir ju anständiga arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt, hållbar industri och innovationer. 

Många energislag bidrar till nedsmutsning, kärnavfall eller stora anläggningar som bidrar negativt till hälsa och välbefinnande. Några sådana effekter har inte solceller. Istället bidrar de effektivt till hållbara städer och samhällen utan fossila bränslen. Konsumtionen och produktionen blir mer hållbara och klimat förändringarna bekämpas effektivt. Solceller för hållbarhet kräver däremot utbildad personal som kan bygga, underhålla och ta till vara på energin. Det gör att även fattiga länder måste utbilda sin arbetskraft för att ta vara på möjligheterna. En fungerande arbetsmarknad, som verkar i unga sektorer brukar vara bättre på jämställdhet än de gamla gubbiga branscherna. På samma sätt bidrar det naturligtvis också till minskad ojämlikhet mellan alla människor.

Solceller för hållbarhet innebär också att kraft som behövs för att hålla reningsverk och andra sanitetsanläggningar igång kan produceras fortlöpande, utan att begränsas av brist på kärnbränsle, av torka eller av stiltje ifråga om vind. Så länge det blir dag, finns det kraft. Att solceller ger en hållbar energi är kanske inget som ens behöver nämnas, och när den byggs ut ordentligt kommer denna hållbara energi också att nå alla.

Kanske är det svårt att se den omedelbara kopplingen till hav och marina resurser, men med hjälp av solceller på land kan de marina miljöerna i större utsträckning lämnas orörda, och ifall fartyg som färdas över vatten kan minska användandet av diesel kommer haven att må oerhört mycket bättre. Det gäller för den delen inte bara haven, men alla ekosystem och den biologiska mångfalden överhuvudtaget. 

När människor inte behöver slåss för sin överlevnad, och har energi som räcker till för deras behov, kan världen också bli en fredligare plats där fler hjälps åt för att lösa stora gemensamma problem. Det gäller såväl mellan enskilda människor, som mellan byar, städer, landsdelar och länder emellan.

Kort sagt: Solceller för hållbarhet kanske inte är den enda lösningen som behövs för att uppnå FNs globala hållbarhetsmål och deras Sustainable Development agenda, men de är utan minsta lilla tvekan en mycket god bit på vägen, och förtjänar att hållas i åtanke bland beslutsfattarna.